Sammendrag

For at samfunnet skal fungere, er det viktig at nye samfunnsmedlemmer blir kjent med de kunnskapene, holdningene og ferdighetene samfunnet er bygd på. Gjennom sosialiseringsprosessen overføres holdninger, verdier og kunnskaper fra generasjon til generasjon. Denne prosessen har mye å si for hvordan vi utvikler oss som mennesker. Gjennom denne prosessen lærer vi oss å mestre vårt eget liv og hvordan vi omgås andre mennesker. Sosialiseringsprosessen er derfor en viktig del av livsmestringen for oss.

Familien er en samfunnsinstitusjon som har forandret seg de siste tiårene. Fram mot 1970-tallet var for eksempel samboerskap og enslige forsørgere sjeldent. I dag lever nordmenn i svært ulike familiemønstre som ofte bryter med de gamle normene for familieliv. Familier kan bestå av mor, far og barn, men også av bonusforeldre, to fedre med barn, single i fellesskap, to kvinner med hund, transpersoner med barn, tre foreldre, felleshusholdninger, bonussøsken, eller kanskje med venner som fyller funksjonen til familien.