Kapittel 15: Livsfaser – muligheter og utfordringer

Når et barn blir født, er det uten noen form påvirkning fra omgivelsene. I den første levetiden hermer barnet etter de voksne rundt seg, både i reaksjonsmønster og humør. Selv om barn lærer av andre, vil mennesker likevel være forskjellige og leve på ulike måter. Grunnen til dette er at barn har ulike oppvekstsvilkår og blir formet forskjellig fra sine foreldre. Den formingen som skjer, kaller vi sosialiseringsprosessen. Sosialisering handler om at enkeltmennesker lærer det som er de aksepterte normene, verdiene og atferdsmønstrene. Fortalt på en annen måte handler sosialisering om at enkeltmennesket blir formet av de menneskene det har rundt seg, og med det få de verktøyene og evnene som trengs for å mestre selve livet.

Alle barn og unge i Norge skal oppleve en trygg oppvekst med mestring og glede. Å nå det målet er en stor og vanskelig oppgave.