Praktisk gjennomgang av et forskningsprosjekt om sosial ulikhet

I denne delen skal vi sammen gå gjennom et forskningsprosjekt, med utgangspunkt i både kvalitative og kvantitative data.

Tema for prosjektet henter vi fra læreplanen, og eksempelet vi har valgt dekker to kompetansemål. Det første handler om faktisk bruk av metode:

«… eleven skal kunne utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar»

Det andre handler om selve fenomenet vi skal utforske og presentere. Her har vi valgt å hente inn informasjon om forskjellige former for sosial ulikhet, og drøfte sammenhengen mellom ulikhet og utenforskap.

«… eleven skal kunne innhente informasjon om forskjellige former for sosial ulikskap i Noreg og drøfte samanhengen mellom ulikskap og utanforskap»

Det neste steget i prosjektet er å finne ut hvordan vi rent praktisk skal løse oppgaven. I første omgang bør vi finne en problemstilling, og så bør vi velge metode. I akkurat dette eksempelet skal vi forsøke å finne svar på problemstillingen ved bruk av både kvalitative og kvantitative metoder.

En problemstilling er nyttig for å smalne inn oppgaven vår og for å gi et eller annet spørsmål som vi kan drøfte oss frem til et svar på. Det finnes mange mulige problemstillinger, men et enkelt utgangspunkt kan være:

«Hvor stor er den sosiale ulikheten i Norge, og i hvilken grad fører den til økt ulikhet»

Etter vi har landet på en problemstilling må vi bestemme oss for metode. Akkurat i dette eksempelet skal vi bruke både kvalitativ og kvantitativ metode.