Digitalt utenforskap

Det er dessverre ikke alltid slik at alle føler seg like mye hjemme på alle digitale flater. Akkurat som i andre områder i samfunnet vil det være noen som faller utenfor og digitale utenforskap er en helt ny problemstilling. Konsekvensene av å havne på utsiden av digitale fellesskap, å ikke klare å henge med på sosiale medier, og også rent teknisk ikke å klare å få tilgang til og forstå offentlige tilbud kan være store.

Årsakene til at unge havner på utsiden er ofte økonomiske og handler om foreldrenes økonomiske ressurser, men også om foreldrenes kunnskap. For den eldre delen av befolkningen handler det mer om tekniske utfordringer og manglende forståelse for ny teknologi.

Nå er det ikke nødvendigvis slik at alle unge mennesker automatisk har en forståelse for ny teknologi. Selv om barn og unge i dag er erfarne brukere av digital teknologi, betyr ikke det at de forstår teknologien intuitivt eller har kunnskap om hva som vil være relevant teknologi i ulike situasjoner. Dette er også noe som må læres, og skolen er bare en av mange steder hvor dette foregår. Samtidig er det kanskje et enda større problem at den voksne og eldre delen av samfunnet har manglende forståelse for fenomener som ikke fantes da de var unge. Digital mobbing, økt reklamepress og kompliserte normer og regler på sosiale medier gjør foreldre kan kjenne på et digitalt utenforskap.

Oppgaver: Hvem rammes?

Digitalt utenforskap rammer noen grupper mer enn andre, ta utgangspunkt i den følgende artikkelen fra fagforeningen Fagforbundet, og svar på følgende spørsmål:

  • Hvem mener de er spesielt utsatt for digitalt utenforskap?
  • Hvilke følger kan de få å ikke henge med i den digitale utviklingen?
  • Hva mener fagforbundet kan gjøres for å løse problemet?

www.fagforbundet.no