Digitale fellesskap

En viktig del av utviklingen av individet er å finne sin plass i fellesskapet, men også å finne et fellesskap hvor en faktisk føler seg hjemme. En digital verden åpner opp en nærmest uendelig mengde slike muligheter. Før var de aller fleste begrenset til å forholde seg til de menneskene som en fant i nærområde, men nå spiller ren geografi mindre og mindre rolle.

Digitale fellesskap finnes i alle former og størrelser. Mange er helt uavhengige av grenser og består av mennesker fra hele verden. Andre igjen kan være ganske lokale og være et digitalt tillegg til et lokalsamfunn. De fleste av oss er medlem av, og i kontakt med en rekke slike fellesskap gjerne knyttet til en felles interesse, og gjerne organisert via sosiale medier.

Nå er ikke alle slike nettsamfunn like uproblematiske. Det har vært flere tilfeller hvor personer har blitt radikalisert av å komme i kontakt med ekstreme meningsfeller via sosiale medier. Dette er tilfeller hvor enkeltmennesker har fått forsterket avvikende oppfattelse og meninger og hvor digitale fellesskap har ført til radikalisering og voldelige og ekstreme handlinger.

Disse digitale fellesskapene er vanskelig å forstå nettopp fordi de er digitale og i kontinuerlig endring. Det som er viktig er at som ellers i samfunnet så er det et grunnleggende behov for alle å føle tilhørighet. For noen vil deltakelsen i et digitalt fellesskap være et positivt tillegg til deltakelse i andre fellesskap. For andre kan det være slik at denne type fellesskap går på bekostning av det som skjer i den virkelige verden.

Oppgave: Nye fellesskap

Digitale fellesskap kan for noen være like viktige som andre fellesskap, og gi muligheter som ikke fantes før. Siden dette er et ganske nytt fenomen er det ikke alltid like lett å forstå hvordan slike fellesskap fungerer, og verdien av dem. Ta utgangspunkt i teksten fra NRK og diskutere følgende problemstillinger:

  • Hvilke type fellesskap tilhørte Robert som artikkelen handler om, og hvordan ble han en del av det?
  • Kan denne type fellesskap skape samme type sosial bånd som mer vanlige felleskap?

Først da Mats var død, forsto foreldrene verdien av gamingen hans

Oppgave: Radikalisering og ekstremisme

Langt fra alle digitale fellesskap er positive og inkluderende. Dessverre er også dette et sted hvor enkeltindivider med ekstreme meningen kan finne sammen. Radikalisering av spesielt unge mennesker via sosiale medier og lukkede nettsamfunn er et fenomen som vekker bekymring, men er samtidig svært vanskelig å gjøre noe med. Ta utgangspunkt i de to følgende kilden (lenkene), fra Politiet og tankesmien Agenda og diskuter følgende:

  • Hva er politiets definisjon på radikalisering og ekstremisme?
  • Hvem har, ifølge politiet, ansvar for å hindre radikalisering, og hva kan du gjør for å bidra?
  • I notatet fra Agenda påpeker de noen årsaker til radikalisering, men også noen løsninger. Hva er disse, og er det noe du mener kan fungere?

Radikale på nett

Radikalisering og voldelig ekstremisme på internett