Sammendrag

Et samfunn kan deles opp på mange måter, og en av dem er etter alder. Vi inndeler mennesker i grupper, gjerne omtalt som generasjoner og prøver å finne fellestrekk blant dem. Hver generasjon har sine muligheter og utfordringer, som skiller deres opplevelser fra tidligere generasjoner. Den generasjonen som er blitt født etter år 2000, og som i dag er ungdom eller unge voksne, har blitt omtalt som generasjon prestasjon. Grunnen til dette er at denne ungdomsgruppen har vært veltilpasset i samfunnet. De er opptatt av å fylle krav og forventninger fra samfunnet. Når en blir målt på alt en gjør i livet, kan prestasjoner fort få innvirkning på en persons identitet. Det å prestere blir en del av identiteten. Når noen da ikke greier å prestere slik de ønsker, kan det få konsekvenser for både selvfølelsen og selvtillit. Faren ved et slikt prestasjonssamfunn er at menneskeverdet blir svekket. Menneskeverd er den verdien vi har som menneske. At det hele tiden blir stilt krav til at en skal yte sitt beste og oppnå resultater, kan føre til stress og press. Noen opplever at det kommer fra samfunnet, andre kan ha en indre stemme som driver dem fremover.