Sammendrag

En vanlig definisjon på kultur er at kultur er det fellesskap av ideer, verdier og normer som et samfunn, det vil si en gruppe mennesker, har, og som de forsøker å føre videre til sine barn og kommende generasjoner. En enklere definisjon er at kultur er alt som ikke er natur, det vil si at kultur er det som er menneskeskapt. Hva mennesker har skapt av kultur og hva mennesker ønsker å videreformidle til neste generasjon har variert ganske mye gjennom historien og varierer ganske mye fra sted til sted.

For å bli en aktiv medborger i et samfunn er det viktig å forstå den kulturen en selv er en del av, uten at det nødvendigvis er slik at en alltid må følge den. Kultur er alltid i endring. Fra en generasjon en annen vil det alltid være noe som har endret seg. Noen ganger er disse forandringene store, andre ganger er de nesten umerkelige. I dag kan vi nok si at for eksempel sosiale medier har ført til store endringer når det gjelder måten vi forholder oss til hverandre på. Noen grupper i samfunnet vil se på endringer i kulturen som noe positivt og som et symbol på et samfunn i utvikling og som er i stand til å ta opp i seg nye uttrykk. Andre vil være skeptiske til endring og ha et grunnsyn om at alt var mye bedre før.

Vi vokser opp med erfaring fra en eller flere kulturer. Den bakgrunnen du har, vil ofte forme synet ditt på andre kulturer. Det som er helt naturlig oppførsel i din kultur, kan bli oppfattet som merkelig i en annen. Det er heller ikke uvanlig å se på egen kultur som bedre enn andre kulturer. En fremmed kultur kan kanskje oppleves som både spennende og eksotisk, men den kan også virke problematisk og vanskelig å forstå. Forskere har funnet ut at det er to forskjellige måter det er mulig å se på andre kulturer på.

Et etnosentrisk syn på verden vil være å ha som utgangspunkt at det en selv er vant med, er det naturlige. Andre kulturer blir vurdert som enten bedre eller verre enn den kulturen en selv er en del av. Med et slikt utgangspunkt er det lett å bli både fordomsfull og kritisk til det som er fremmed.

Et kulturrelativistisk syn på verden har som utgangspunkt at alle kulturer er likeverdige. Idealet er å se bort fra egne erfaringer når en vurderer andre kulturer. Skal en klare å forstå en fremmed kultur, må en se på hva som er utgangspunktet for den kulturen. Det som er merkelig, annerledes eller uforståelig, er det mulig å forstå. Kulturer kan være forskjellige, men de er i utgangspunktet likeverdige.