Oppgaver

Fordypningsoppgaver

Valgresultat kommunevalg

Resultatene fra et kommunevalg eller et fylkestingsvalg kan være ganske annerledes enn resultatene i et Stortingsvalg. Ta utgangspunkt i de vedlagte resultatene fra kommune- og fylkestingsvalget fra 2019 og svar på følgende spørsmål

  • Hva var resultatene i din kommune og ditt fylke og hvordan skiller det seg fra resultatene i forrige stortingsvalg?
  • Reflekter over årsakene til forskjellen, og diskuter videre mulige forklaringer på hvorfor din kommune eller ditt fylke skiller seg fra Norge som helhet?

Valgresultat fra kommunevalget 2019

Hva gjør kommunen og hvorfor er kommunevalg viktig?

Ta utgangspunkt i de to videoene om kommuner og kommunevalg og svar på følgende spørsmål.

  • Hvilke oppgaver er det en kommune er pålagt å ha ansvar for, og hva kan de bestemme over selv?
  • Hva er det som skiller kommunepolitikk fra politikken som foregår på Stortinget?
  • Hva menes med at noen kommuner har et parlamentarisk system. Hvordan fungerer det?
  • Den øverste sjefen for administrasjonen i kommunen har lenge hatt tittelen rådmann. Nå byttes den tittelen ut i de fleste kommuner. Sjekk hva de nå kalles og hvorfor disse titlene endres.
  • Reflekter over hvordan vi har organisert våre lokalsamfunn. Kan det finnes en bedre måte å organisere det på?

Hva gjør kommunen? (YouTube)

Hvordan fungerer kommunevalg? (YouTube) 

Fraflytting og tilflytting

Norge endrer seg stadig, og en av de største pågående endringene er hvor folk velger å bosette seg. Hvis vi går noen generasjoner tilbake, så bodde et flertall av den norske befolkningen på landsbygda, og befolkningen i byene var liten. Det har endret seg, og fortsetter å endre seg. Den store trenden er at flere og flere flytter fra landsbygda til byene. Dette får store konsekvenser for samfunnet. I byene fører tilflytningen til at det må bygges nye boligfelt, nye veier og økt kapasitet på kollektivtrafikk. Utenfor byene fører fraflytning til enda større konsekvenser.

Ta utgangspunkt i den vedlagte artikkelen og svar på følgende spørsmål.

  • Hva er hovedårsaken til at unge flytter fra bygd til by?
  • Hvilke konsekvenser får det for bygdene når ungdommen forsvinner?
  • Noen politiske partier ønsker å stoppe denne utviklingen. Reflekter over hva politikere og samfunnet kan gjøre for å hindre fraflytning. Diskuter også om det faktisk er i samfunnets interesse å påvirke hvor folk velger å bosette seg?

Den store klassen var bygda si framtid

Statistikkoppgave

Valgdeltakelse

Det er forskjell på hvor mange som stemmer ved stortingsvalgene våre og på hvor mange som stemmer ved kommune- og fylkestingsvalg. Utforsk statistikken fra SSB og finn ut hvor stor forskjellen er og reflekter over mulige forklaringer på denne forskjellen.

Valgdeltakelse