Sammendrag

Alle mennesker ønsker å tilhøre et fellesskap og søker derfor sammen. I et samfunn er familielivet og integrering viktige funksjoner for at medlemmene tilpasser seg de lover og regler, og de tradisjoner og ritualer som gjelder for fellesskapet. For at grupper i samfunnet skal overleve, er det nødvendig å organisere produksjon av ressurser for å sørge for mat, et sted å bo og annet som gruppen har behov for. Fordeling av ressurser som gruppen produserer, er et viktig politisk spørsmål.

Vi bruker i utgangspunktet to perspektiver når vi skal studere hvordan et samfunn fungerer. Det er mikroperspektivet og makroperspektivet. Med et mikroperspektiv tar vi utgangspunkt i det enkelte mennesket og studerer dette for å finne årsaker og konsekvenser. Med et makroperspektiv tar vi utgangspunkt i samfunnet som helhet for å se på årsaker og konsekvenser. Både mikroperspektivet og makroperspektivet brukes vanligvis i en kombinasjon for å hente inn kunnskap om samfunnet og for å forstå det. Det er kunnskap om og forståelsen av det samfunnet vi lever i, som er med å kunne utvikle samfunnet videre.

Et samfunn skal legge til rette for at vi skal kunne leve et godt liv. Et samfunn vil legge til rette for at vi får muligheter, men også legge begrensninger på hva en kan gjøre og ikke gjøre. Viktige spørsmål er hvor mye samfunnet kan bruke makt for å sikre fellesskapets beste, og hvor mye frihet og plass vi skal gi de som ikke er enige med de lover, regler, normer og verdier som flertallet oppfatter som rett.